Disclaimer

Nederlands

Algemeen
Toegang tot en gebruik van de website van Ordina (hierna “de Website”) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden. Onder Ordina wordt verstaan de gehele Ordina Groep.

Doel
Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan Ordina niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid
Ordina is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten
De Website is eigendom van Ordina. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Ordina of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ordina mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden
Ordina draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Ordina aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ordina is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

Privacy
Alle door de gebruiker aan Ordina verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Ordina aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Belgisch recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.

Gegevensbeschering - cookies
Ordina kan op haar websites gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw browser worden verzonden naar uw computer. Door middel van deze cookies kan Ordina anonieme informatie verkrijgen over het bezoek van de websites van Ordina. Ordina zal deze informatie voornamelijk gebruiken om d websites zoveel mogelijk aan de wensen van bezoekers aan te passen. Ordina zal cookies nooit gebruiken om informatie van uw computer te halen die niet met de cookies is meegezonden. Cookies kunnen tevens gehanteerd worden om het gebruik van de websites voor u efficiënter en gemakkelijker te laten verlopen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u dit eenvoudig instellen in uw browseropties.

Wijzigingen van deze voorwaarden
Ordina behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.

English

General
Access to and use of the website of Ordina (hereinafter “the Website”) is subject to the following terms and conditions. Use of the Website implies full acceptance of and consent to these terms and conditions. Ordina is understood to mean the entire Ordina Group.

Purpose
All data and information on the Website are provided purely for information. Although the greatest care is taken with the composition and content of the Website, Ordina cannot guarantee that the nature and content of the information are correct.

Liability
Ordina is in no way liable for any damage, direct or indirect, suffered by visitors and/or users of the Website and/or third parties as a result of using information, material and/or services of the Website and/or as a result of using information, material and/or services of the websites linked to the Website.

Intellectual property rights
The Website is the property of Ordina. All copyright and other intellectual property rights to the content of the Website, including text, design, images, logos and sounds, belong to Ordina or its licensors. The content of the Website may not be reproduced, altered and/or published, in any form or manner whatsoever, or be stored in an authorised database, without the prior written consent of Ordina.

Links to third-party websites
Ordina is not responsible for the content of the websites that are linked to the Website, nor for the information, software, products and services available on or through these sites. A link to another site is solely intended for the ease of the user. Ordina assumes no obligation or liability whatsoever in this regard. Framing and the creation of a hyperlink to the Website are not permitted without the prior written consent of Ordina.

Privacy
All data provided by the user to Ordina will be treated as confidential information and, unless explicitly stated otherwise, not passed on by Ordina to third parties, unless this is required by law or by the judicial authorities.

Applicable law
These terms and conditions, together with disputes or claims arising out of or associated with the terms and conditions, are governed by Dutch law. Such disputes and claims will be submitted exclusively to the competent judge in Utrecht.

Data protection - cookies
Ordina may use cookies on its websites. Cookies are small data files sent to your computer via your browser. By means of these cookies, Ordina can obtain anonymous information about visits to its websites. Ordina will mainly use this information to adapt the websites as much as possible to visitors’ wishes. Ordina will never use cookies to take information from your computer that was not sent with the cookies. Cookies can also be used to make the use of the websites more efficient and easier for you. Most browsers are set to accept cookies automatically. If you do not wish to receive cookies, you can easily specify this in your browser options.

Changes to these terms and conditions
Ordina reserves the right to change the terms and conditions under which the Website is made available without notice. These changes will take effect immediately on being placed on the Website.

Leest u liever wat we écht doen?