Copyright

Nederlands

De Website is eigendom van Ordina. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Ordina of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ordina mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

English

The Website is the property of Ordina. All copyright and other intellectual property rights to the content of the Website, including text, design, images, logos and sounds, belong to Ordina or its licensors. The content of the Website may not be reproduced, altered and/or published, in any form or manner whatsoever, or be stored in an authorised database, without the prior written consent of Ordina.

Leest u liever wat we écht doen?