Cookies

Nederlands

Ordina kan op haar websites gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw browser worden verzonden naar uw computer. Door middel van deze cookies kan Ordina anonieme informatie verkrijgen over het bezoek van de websites van Ordina. Ordina zal deze informatie voornamelijk gebruiken om d websites zoveel mogelijk aan de wensen van bezoekers aan te passen. Ordina zal cookies nooit gebruiken om informatie van uw computer te halen die niet met de cookies is meegezonden. Cookies kunnen tevens gehanteerd worden om het gebruik van de websites voor u efficiënter en gemakkelijker te laten verlopen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u dit eenvoudig instellen in uw browseropties.

Engels

Ordina may use cookies on its websites. Cookies are small data files sent to your computer via your browser. By means of these cookies, Ordina can obtain anonymous information about visits to its websites. Ordina will mainly use this information to adapt the websites as much as possible to visitors’ wishes. Ordina will never use cookies to take information from your computer that was not sent with the cookies. Cookies can also be used to make the use of the websites more efficient and easier for you. Most browsers are set to accept cookies automatically. If you do not wish to receive cookies, you can easily specify this in your browser options.

Leest u liever wat we écht doen?